Schumpeter og entreprenørskap

Den mest kjente av alle som har skrevet om entreprenører og deres rolle i næringslivet og samfunnet er den østerrikske økonomen Joseph Schumpeter, som innførte en helt ny måte å betrakte entreprenørskap på. En ekte entreprenør skal ikke bare være en gründer som starter en ny bedrift, men må også være en destruktiv og kreativ kraft som får til en gjennomgripende forandring i økonomien.

I følge Schumpeter er det evnen til å gjøre en oppfinnelse om til en innovasjon som kjennetegner entreprenøren. Det er med andre ord ikke nok å ha idéer eller å komme frem til tekniske nyvinninger. Nøkkelordet for Schumpeter er kreativ ødeleggelse. Han så for seg at nye produkter og tjenester kunne ødelegge og erstatte gamle varer og forretningsmodeller. I følge Schumpeter var det denne typen forstyrrelser som var grunnlaget for økonomisk vekst og fremgang. På lang sikt må det innovasjon og endring til for å få økonomien til å vokse, det er ikke nok med marginale forbedringer på det som allerede eksisterer.

Schumpeter mente at denne typen innovativt entreprenørskap skapte ny industri og nye kombinasjoner av eksisterende ressurser. Ett eksempel på dette var bilen, en kombinasjon av maskin og vogn som ledet frem til en hesteløs ekvipasje. Med forbedringer og kostnadskutt kunne bilen etter hvert erstatte hesten helt. Fords store innovasjon, samlebåndsproduksjon av bil, var et viktig ledd i denne prosessen. En mann som Henry Ford må anses som en typisk schumpetersk entreprenør fordi hans innovasjoner ikke bare forandret en industri men førte til grunnleggende endringer i næringslivet, økonomien, samfunnet og kulturen.

I Schumpeters øyne var ikke risikoaspektet så vesentlig ved entreprenøren. Det var først og fremst kapitalisten som tok risiko, i følge Schumpeter. For kapitalistene gjelder det å følge med på hva entreprenører gjør for å plassere sine investeringer der de vil gi det beste utbyttet i fremtiden.