Ny bedrift – hva er entreprenørskap?

Entreprenørskap er prosessen med å designe en ny bedrift som skal tilby et produkt, en prosess eller en tjeneste. For å være entreprenør må du ha nese for muligheter. Det blir hevdet at de som lykkes som entreprenører skiller seg fra andre mennesker ved at de greier å identifisere ikke bare muligheter, men også behov i markedet. De forstår på en måte intuitivt hva folk ønsker seg eller har bruk for, før forbrukebusiness-idea-647205_960_720rne har skjønt det selv. I noen grad er kanskje denne evnen medfødt, men det er ganske sikkert at det også går an å øve den opp. Den beste måten å gjøre det på er å delta i en nyetablering i ung alder og dermed danne seg en forståelse for mulighetene og de mange utfordringene til en ny virksomhet.

Entreprenørene utnytter muligheter på flere måter. Det kan være ved å utvikle forretningsplaner og strategier, gjennom å tiltrekke seg finansielle eller menneskelige ressurser, eller ved å ta ansvar for en bedrifts vekst eller fall. Det at en entreprenør ofte blir identifisert med bedriften og dens suksesser eller feilgrep kan være belastende eller positivt, men uansett så betyr det at en entreprenør må være risikovillig og nokså uredd.

I mange tilfeller må entreprenøren forholde seg til det som gjerne kalles et “økosystem”, som i tillegg til entreprenørene selv utgjøres av de ressursene som skal til for å utdanne nyskapende gründere og finansiere nye bedrifter. I Norge er statlige og kommunale støtteordninger en viktig del av dette økosystemet.

Entreprenøren ses ofte som en innovativ kraft som kommer opp med nye ideer og prosesser for å skape verdier. I tillegg til idérikdom kreves det imidlertid også lederegenskaper og en vilje til å bygge team som kan jobbe sammen for å nå felles mål – mål som sammenfaller med det entreprenøren har satt seg fore.

Selv om entreprenøren på dette viset minner om en typisk bedriftsleder, er det viktig å huske at det å være entreprenør også krever andre, mer unike egenskaper. Her kommer vi tilbake til det med viljen til å ta risiko. En entreprenør kan ikke være en karriererotte som klamrer seg til fast lønn. Han må tvert i mot være villig til å gamble med sin egen karriere og økonomi og gå inn i en uviss fremtid bevæpnet med lite annet enn troen på egne ideer. Entreprenøren må forvente å bruke både mye tid og mye penger på et usikkert prosjekt. Jo mer nytt og ukjent produktet eller tjenesten er, jo større er risikoen og usikkerheten. På den annen side kan det være nettopp her at de store gjennombruddene kommer og de store formuene blir til.

Det er mange måter å finansiere en ny bedrift på. Noen prøver å få i gang en bedrift med mest mulig bruk av egne, disponible ressurser heller enn å søke eksterne investorer. Det er selvfølgelig delvis fordi en ikke ønsker å gjøre seg avhengig av investorene, og også selv vil nyte godt av bedriftens eventuelle suksess, men også fordi det kan være vanskelig å overbevise investorene helt i startfasen av et prosjekt. Nå er det også verdt å merke seg at dette øker risikoen betraktelig, men som vi har sett er det mange som starter bedrifter som ikke er redde for risiko – snarere er det typisk slik at de nyter å gamble.

Det er mange måter å bedrive slik egenfinansiering på. En av dem er å bruke kredittkort eller kontokreditt til løpende finansiering, men da er man i praksis likevel avhengig av en investor, bortsett fra at pengene som blir skaffet til veie forgjelder personen heller enn bedriften. Generelt er det sjelden fordelaktig å bruke for eksempel forbrukslån for å kapitalisere en bedrift, siden rentene er svært høye og nye bedrifter som regel ikke har høye inntekter helt i begynnelsen (eller i hvert fall ikke høyt overskudd).

Det er også andre triks man kan bruke for å redusere eksternt investeringsbehov i startfasen, som å redusere utgifter, ha begrenset med varer på lager, utsette betaling av lønn eller gjeldsavdrag, osv., men i mange tilfeller vil det uansett være enklere og mer forsvarlig å søke finansiell støtte utenfra. Som regel vil dette dreie seg om banklån, men du bør også være klar over at det finnes andre måter å løse dette på, som å trekke inn enkeltpersoner, andre bedrifter, eller offentlige organer. Finansiering av nye bedrifter dreier seg mer om fantasi enn om absolutte begrensninger.